img

דבר ראש הישיבה

חזרה לרשימת חדשות

 

משהו טוב מאוד קורה בשדרות

זכינו! בהתלהבות בשמחה ובענווה גדולה קבלנו את פני שיעור א' החדש והגדול. זו אחריות שלנו לרומם, להלהיב ולהאהיב את ה' ותורתו ולזכות באמת לדור חדש של תלמידי חכמים מנהיגים ומובילים.

ראינו על פניהם את הרצון ואת השאיפות, את התום ואת הציפייה- אנחנו בע"ה נעשה הכל שכל התפילות והשאיפות תתגשמנה.

ממש רק כמה שעות לפני פתיחת ה"זמן"- סיימנו את מבנה הפנימיות החדש והמרשים והכנו אותו לששה בחדר. החדרים ב"ה מלאים ורמת הגימור טובה מאוד. מה שנשאר עכשיו- שישבו וילמדו ויתעלו.

בכלל, כל עולם ישיבות ההסדר גדל! כנראה הנוער (מישיבות תיכוניות ומתיכונים) רואה את הרוח הגדולה בישיבות בכל הארץ ורוצה גם הוא להיות שותף בעולם הגדול הזה של תורה.

משהו טוב מאוד קורה בשדרות: ריבוי תורה ואברכים, בנייה, קניית דירות, הרבה מאוד לימוד. בעזרת ה' נמשיך עוד...

אבל... אנו לא יכולים לעשות את זה לבד. העזרה שלכם (גם תרומות קטנות וודאי גדולות), זה מה שיאפשר לנו לרוץ קדימה ואנחנו צריכים שתמשיכו. תודה רבה על הכל!

                                                                                                          בכבוד רב,

                                                                                                            דוד פנדל

 

"השם משמואל" דן בפסוק כי תצא למלחמה על אויבך - למה זה בלשון יחיד - למה לא כתוב "כי תצאו" ? מסביר השם משמואל שעל מנת באמת להכריע ולנצח את האויב חייבים להיות מאוחדים, חייבים ציבור מלוכד!

בכל הספרים מבואר שיש מלחמה גם לכל יחיד ויחיד וזה מלחמתו עם יצרו אבל ב"ה היצר הרע הוא מלך זקן וכסיל- הוא עייף ולא חכם - ואם אנחנו נהיה כמו חיילים צעירים מלאי אנרגיה ומורל ואומץ ורצון אז היצר הרע באמת קטן עלינו והניצחון שלנו מובטח "ונתנו ה' אלוקיך בידך! ".

יש פרשייה קטנה בתורה שבן סורר ומורה חייב מיתה- ושואל הרמב"ן מה הוא כבר עשה שחייב סקילה? ועונה הרמב"ן שבאורח חייו הוא ביטל את כל העניין של דבקות בה' של קדושים תהיו של ועשית הישר והטוב- וזהו עיקר עבודת ה'!! ואם אין את זה אז באמת אין כלום. בן סורר ומורה לא יהיה אבל נדרוש ונקבל שכר ועל ידי זה שנדרוש ונלמד- באמת זה לא יכול להיות (הרב קוק).

בע"ה בבתי מדרשנו נסתער קדימה במלחמות ה' - באומץ בשמחה ובביטחון וברוב עם נזכה לדביקות לקדושה ושהקב"ה יטהר לבנו לעבדו באמת!