Please bear with us as we restructure our site!
 

 
 
 
 
 
 

 

ברוכים הבאי?לאתר של ישיב?ההסד?"אפיק?דע?quot; שדרו?/font>  

ושמח?בחגך והיי?אך שמ?- מאמר של אושר?ניצן על השמח?המיוחד?בח?הסוכות ?quot;?מאמריה של הרבנית נחמה ליבובי? 

 

 


שיחו?עם לוחמים: חיילים ורבנים מישיבת ההסד?בשדרות מדברים על המלחמה האחרונ?בלבנון על הקרבות, הקשיים הנפשיי?והפיזיים וע?האמונה והרו?שהייתה במלחמה שזיעזע?את החבר?הישראלית לפני כשנה. להמש?קריא?הכתב?לח?כא?   

 

 


חד?חד?שיעורי?על מסכת שב?פר?הבונ?עם הר?מש?מסטבאו?וג?פרקי עיון בת?quot;?בספר יהוש?הכ?בבית המדר?הוירטואל?של ישיב?ההסד?משדרות. לכניסה לתוך הבית מדרש לח?כא?/a>

 

 


שליפות עם רא?הישיבה הר?דו?פנדל

הר?פנדל בראיון עם יחיע?נתניהו שולף ועונ?על כל סוגי?שקיימת במציאו?הישראלית. חובה להיכנס ולקרוא.

 

 


 פינת תלמידי?כותבים: והפע?שח?בוצח?הכות?הראשון באתר כן ירבו... תלמידי?נוספים ובוגרי?שמעוניינים לכתו?דברי תורה מוזמני?ליצו?איתנ?קש?בכתובת המיי?sderot10@gmail.com